Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |

 musi zawierać wszystkie frazy szukaj w:  opisach,  archiwum
Jesteś tutaj: www.wsse.gorzow.pl:

KIEROWNICTWO
ORGANIZACJA URZĘDU
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
BUDŻET
MAJĄTEK
O stacji
PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI
ZAŁATWIANIE SPRAW
SKARGI I WNIOSKI
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Bieżący nadzór sanitarny
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Szkolenia, kursy
PRACA W PSSE
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU
Archiwum
KOMUINIKATY, OGŁOSZENIA, STANOWISKA I OCENY
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIP
REDAKCJA BIP
ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA
POLITYKA JAKOŚCI
PLIKI DO POBRANIA
Wizyt:
340708
06-11-2012 00:00
Tlenek węgla

Informacja w sprawie zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla

Okres zimowy jest okresem w którym mieszkańcy miast i wsi uruchamiają i  eksploatują nieczynne od wiosny urządzenia grzewcze, zapewniające w pomieszczeniach mieszkalnych ale również pracy  odpowiednią dla życia temperaturę powietrza.
Nagminne są działania związane z chęcią zatrzymania zgromadzonego w lokalach ciepła za pomocą szczelnego zamykania okien, zaślepiania kratek wentylacji grawitacyjnej, utrudnianie cyrkulacji powietrza w budynkach i pomieszczeniach pracy oraz bytowania. Wraz z uruchomieniem ogrzewania bardzo często w wyniku niewłaściwego użytkowania instalacji, beztroski człowieka bądź braku właściwego nadzoru nad stanem technicznym urządzeń dochodzi do zatruć tlenkiem węgla  (potocznie nazywanym czadem ), kończących się często zgonem.
·          Głównym czynnikiem niebezpieczeństwa związanym z ogniem jest płomień a także tworzące się gazy i związki, wśród których występuje zaliczany do śmiercionośnych tlenek węgla -  popularnie zwany czadem.

Jest to gaz powstający w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających atomy węgla.
Przez pojęcie „niepełne spalanie” należy rozumieć – niedobór tlenu w sferze płomienia, spowodowany ograniczonym dopływem powietrza na skutek bezpośredniej ingerencji człowieka bądź błędem konstrukcyjnym urządzenia grzewczego.
Tlenek węgla – ze względu na swoje powinowactwo do hemoglobiny większe niż tlen, powoduje bardzo częste zgony osób „zaczadzonych”.
Najczęściej występującymi przyczynami  powodującymi zatrucia tlenkiem węgla są:
·          używanie niesprawnych urządzeń grzewczych,
·          podłączanie instalowanych urządzeń grzewczych do niesprawnych przewodów kominowych lub podłączanie do rzekomo wolnego przewodu kominowego,
·          podłączanie urządzeń grzewczych do przewodów kominowych znajdujących się w zewnętrznej (zimnej) ścianie, powodujące zmniejszenie ciągu kominowego oraz (w przypadku zastosowania urządzeń gazowych ) intensywne wykraplanie się spalin i przyspieszoną korozję materiału trzonu kominowego,
·          podłączanie kominków grzewczych na paliwo stałe, do istniejących  przewodów kominowych, których powierzchnia przekroju poprzecznego nie spełnia parametrów określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
·          podłączanie kominków grzewczych,  pieców ogrzewczych –gazowych samowolnie, bez opinii osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane lub kominiarskie w odniesieniu do przewodów kominowych,
·          brak prawidłowej wentylacji pomieszczenia, w którym zainstalowano odbiornik gazowy, piec grzewczy na paliwo stałe bądź kominek, powoduje to niewłaściwy proces spalania i w konsekwencji możliwość emisji tlenku i dwutlenku węgla do pomieszczenia,
·           wprowadzanie w czasie remontu lokalu mieszkalnego do przewodu kominowego lub do przegrody oddzielającej przewód kominowy od pomieszczenia-elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej często również gazowej,
·          wykonywanie instalacji gazowej lub przebudowa przewodów kominowych – przez osoby nieuprawnione, braku kontroli odbiorowej, oraz brakiem kontroli okresowej szczelności i stanu sprawności instalacji oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych),
·          uszczelnianie dotychczas sprawnie wentylowanych pomieszczeń poprzez wymianę zużytej, nieszczelnej - drewnianej stolarki okiennej na szczelne okna z tworzyw sztucznych, większość użytkowników nie korzysta z rozszczelniania skrzydeł okiennych, pogarszając w ten sposób mikroklimat i sprawne działanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej,

Podstawowe warunki zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla
·          przestrzeganie przez właścicieli, administratorów, obiektów mieszkalnych przepisów prawa dotyczącego kontroli  okresowej stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w tym drożności, szczelności, siły ciągu itp. parametrów,
·          egzekwowanie przez powołane do tego komórki kontrolne  terminów rewizji elementów odprowadzania spalin z pomieszczeń mieszkalnych,
·           uświadamianie społeczeństwa poprzez pokazywanie obrazu zagrożeń pożarowych i zatruć tlenkiem węgla  wskutek niesprawności instalacji grzewczych, uświadamianie w zakresie właściwego wentylowania pomieszczeń ogrzewanych instalacjami na paliwo stałe, ciekłe i gazowe,
·          prowadzenie edukacji w zakresie właściwego obsługiwania instalacji grzewczej( pieca, kominka, termy itp.) i zachowania się w sytuacjach mogących powodować zagrożenia,
·          organizowanie szkoleń, kursów zawodowych oraz doskonalących - dla osób odpowiedzialnych w ramach sprawowanego nadzoru za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń grzewczych w  pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obowiązujące w Polsce przepisy określają, że każdy niezależnie od tego czy jest właścicielem budynku bądź lokalu ( mieszkalnego lub użytkowego) czy też tylko jego najemcą, ma prawo i obowiązek stałej dbałości o dobry stan techniczny obiektu ( i znajdujących się w nim pomieszczeń) oraz czuwania nad własnym i innych  bezpieczeństwem.

Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskimautor:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 06-11-2012 09:14 przez
czytany: 5252  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
Zgłoś błąd  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp

Wojewoda Lubuski

Urząd Marszałkowski

Główny Inspektorat Sanitarny