Strona główna | Pomoc | Rejestr zmian |

 musi zawierać wszystkie frazy szukaj w:  opisach,  archiwum
Jesteś tutaj: www.wsse.gorzow.pl:O stacji

Kierownictwo
Nadzór Sanitarny
O stacji
Załatwianie spraw
Oferty pracy
Udostępnianie informacji publicznej
-
Zamówienia publiczne
Skargi i wnioski
Komunikaty, ogłoszenia, stanowiska i oceny
Polityka jakości
Ankieta zadowolenia klienta
Wizyt:
209004


03-10-2013 10:15
Informacja dotycząca dochodów wydatków PSSE w Drezdenku na 2013 rok

Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku według   ustawy budżetowej na 2013 rok wynosi: 990 000,00 zł.

 

Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

 

·        świadczenia na rzecz osób fizycznych                                1.685,00 zł       0,17 %

·        wydatki bieżące                                                                988.315,00 zł     99,83 /%

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

W tej grupie wydatków zaplanowana kwota dotyczy m.in. wydatków na :

  • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
  • pranie odzieży roboczej,

 

 

 

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

 

Do grupy tej należą wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku oraz z wykonywaniem zadań statutowych.

 

 

Dochody budżetowe

     

Realizację dochodów budżetowych zaplanowano wg następujących zadań:

 

-  rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna  – 13 000,00 zł

 

- rozdział 85193 dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych – 30.000,00 zł

 

 

Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym

 

Wydatki Powiatowej Stacji w 2013 roku w układzie zadaniowym:

Funkcja 20 – Zdrowie, 

Zadanie 20.5 - Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.autor:
opublikował:
czytany: 1422
Rejestr zmian
 

03-10-2013 00:00
Informacja dotycząca realizacji budżetu PSSE w Drezdenku za I półrocze 2013 roku

         Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku   realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

     

Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

 

Rozdział

Plan

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

% dochodów

85132  Inspekcja Sanitarna

13 000,00

9.533,17

73,3

85193

Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejęcia zadań, które w 2010 r. finansowane były z rachunku dochodów własnych

 

 

30 000,00

 

 

6.343,70

 

 

21,1

 

 

W I półroczu 2013 r. nastąpiło zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.531,00  tzn. o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne na podst. Art. 36 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Zwiększony plan finansowy na koniec I kwartału 2013 r. wyniósł: 993.531,00 zł.

 

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

 

Plan wg

ustawy budżetowej

Plan

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

na 30-06-2013 r.

Wykonanie

% wydatków

990 000,00

993 531,00

539 032,44

54,3autor:
opublikował:
czytany: 1423
Rejestr zmian
 

28-09-2012 00:00
Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
Schemat organizacyjny obowiązujący w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku


 sschemat_organizacyjny.pdfautor:
opublikował:
czytany: 2380
Rejestr zmian
 

28-09-2012 00:00
Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
Zarządzenie nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego 

 statut_PSSE_Drezdenko.pdf

 zarzadzenie_nr_125_zmieniajace_zarzadzenie_w_sprawie_nadania_statutow.pdf

 zarzadzenie_nr_63_z_2012r_zmieniajace_zarzadzenie_w_sprawie_nadania_statutow.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-09-2012 12:52 przez
czytany: 2378
Rejestr zmian
 

28-09-2012 00:00
Regulamin Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku. 

 regulamin_PSSE.pdfautor:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-09-2012 13:16 przez
czytany: 2372
Rejestr zmian
 

10-07-2008 00:00
INFORMACJE O MAJĄTKU, KTÓRYM DYSPONUJE PSSE W DREZDENKU

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Drezdenku włada nieruchomością zabudowaną położoną w Drezdenku przy ulicy Chrobrego 11  o łącznej powierzchni 1840m2.

Nieruchomość stanowi mienie Skarbu Państwa przekazane w  zarząd Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku decyzją Urzędu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr GG-II-7224/S-7/96 z dnia 30.10.1996 r.

Nieruchomość stanowi :
1. Działka nr 410 o pow.1267m2 oraz działka nr 407/2 o pow. 573m2.autor:
więcej
opublikował:

ostatnie zmiany: 03-03-2009 12:19 przez
czytany: 655
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp

Wojewoda Lubuski

Urząd Marszałkowski

Główny Inspektorat Sanitarny